Affiliate podmínky

Pravidla Provizního programu


Všeobecné podmínky poskytování služeb webhostingu, registrace domén a dalších souvisejících služeb (dále jen „VOP “) společnosti WebSupport, s.r.o., se sídlem Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, zapsané v Obchodnom registry Okresního sudu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B

1. Úvodní ustanovení
1.1
Pravidla Provizního programu (dále jen „Pravidla“) jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o spolupráci – Provizní program, která byla uzavřena v elektronické podobě, a to mezi společností WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928, I Č DPH: SK2021869234, Register: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 63270/B (dále jako „Provozovatel“), jako provozovatelem Provizního programu a účastníkem Provizního programu (dále jako „Partner“).
1.2
Účast v Provizním programu vzniká registrací do Provizního programu, přičemž Partnerovi vzniká závazek vytvořit na svých www stránkách prostor, kde bude prostřednictvím textových odkazů a bannerů, které při prokliknutí směřují na stránky společnosti WebSupport, s.r.o., propagovat tuto společnost. Odkazy, stejně jako bannery, jsou vytvářené bezpodmínečně jen společností WebSupport, s.r.o. Společnost si vyhrazuje právo na změny reklamních textů a bannerů.
1.3
Při registraci je budoucí partner povinen uvést číslo účtu, na které bude zasílána vyplacená provize. Stejné číslo musí být uvedené na faktuře, vystavené Partnerem.
2. Definice pojmů
2.1
Provozovatel: provozovatelem Provizního programu je společnost WebSuport, s.r.o.
2.2
Partner: označuje každou právnickou nebo fyzickou osobu, která je plnoletá a způsobilá, z hlediska platné legislativy, a která vyplní formulář se žádostí o registraci prostřednictvím partnerské platformy,
2.3
Návštěvník: označuje každého návštěvníka internetových stránek společnosti WebSupport, s.r.o..;
2.4
Zákazník: každý návštěvník stránek společnosti WebSupport, s.r.o. který si objedná služby nebo produkty společnosti a za objednané produkty zaplatí;
2.5
Provize: označuje finanční odměnu od společnosti WebSuport, s.r.o. pro PARTNERA, vyplývající z Provizního programu
2.6
Www stránka: internetová stránka, na které bude umístěný HTML kód a která je ve vlastnictví nebo už ve využívání Partnera, a kterou uvedl Partner ve Smlouvě nebo následně přiřadil v rámci svého uživatelského účtu k Proviznímu programu.
2.7
HTML kód: znamená speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a po vložení na www stránku Partnera se zobrazuje jako reklamní plocha,
2.8
Reklamní plocha: znamená banner, vyhledávací panel nebo textový odkaz, které jsou výsledkem umístění jedinečného HTML kódu vloženého na www stránku Partnera.
3. Podmínky a způsob propagace
3.1
Partner se zavazuje, že vytvoří reklamní plochu, tj. umístí na www stránky banner, či textový odkaz směřující na službu nebo produkt Provozovatele. Partner je povinen využívat pro každou formu propagace jedinečný HTML kód, který mu je přidělený Provozovatelem v Provizním programu.
3.2
Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí provizi ve výši určené podle jednotlivé kampaně nastavené podle Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nastavení kampaně, přičemž se zavazuje, že o změnách bude Partnery informovat. Provize se partnerovi započítávají až po zaplacení za službu, kterou si zákazník objednal prostřednictvím odkazu umístěného na partnerově stránce. Po dobu 60 dní se partnerovi budou započítávat provize ze zaplacené služby zákazníkem, který si službu objednal prostřednictvím linku na partnerově webové stránce. Provize může být partnerovi zaevidovaná max 5 týdnů, resp. 40 dní ode dne objednávky zákazníka.
3.3
WWww stránka Partnera musí být ve vlastnictví nebo ve využívaní Partnera, dále musí být trvale přístupná zaměstnancům společnosti WebSupport. s.r.o. a mít charakter dokončené stránky t.j. nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti.
3.4
Pokud se partner rozhodne přidat další www stránku, učiní tak pomocí možnosti “DirectLink URL”, přičemž schválení je vykonáno ze strany Provozovatele maximálně do 5 pracovních dní. Do doby schválení ze strany Provozovatele není Partner oprávněn vytvořit na dané www stránce reklamní plochu, resp. mu nebude započítaná provize v případě objednávek před dobou schválení. Stav “schválený” je Partnerovi zobrazený v části “DirecLink URL”.
3.5
Reklamní plocha nemůže být umístěná na www stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na www stránky, které mají pornografický charakter a na stránky, které slouží především k zobrazování reklamy, nebo jsou určené k propagaci a k šíření názorů extrémní levice, či extrémní pravice, nebo jinak mohou snižovat dobré jméno Provozovatele.
4. Odměna Partnera
4.1
Odměna bude Provozovatelem vyplacená:
 1. podnikajícím osobám, nebo jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady, na základě daňového dokladu
 2. faktury zaslané doporučeně nebo elektronicky Provozovateli na výše uvedenou adresu sídla. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat uživatelské jméno Partnera používané v Provizním programu WebSuppport, s.r.o. Výše odměny je vypočítaná jako procento ze služby bez DPH. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Provozovateli.
 3. nepodnikajícím osobám na základě dokladu, který je Partner povinný zaslat doporučeně Provozovateli na výše uvedenou adresu sídla. Lhůta splatnosti je vždy 30 dní od jeho doručení Provozovateli.
4.2
Nárok na proplacení odměny (tzn. Zasílání na základě faktury, či dokladu podle předchozího oddílu) vzniká Partnerovi v případě, kdy celková výše odměny dosáhne minimálně 50 €. Odměna bude Partnerovi vyplacena vždy bankovním převodem na účet Partnera uvedený ve faktuře nebo v dokladu, doručené Provozovateli. Odměna zahrnuje všechny vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností podle Smlouvy a Pravidel.
5. Ochrana osobních údajů
5.1
Uživatel, který je fyzickou osobou, podpisem Smlouvy nebo odesláním Objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo) jsou přesné a pravdivé a dává svůj souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Poskytovatelem a jejich použitím pro fakturační účely, registraci domény a další úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou. Uživatel nese plnou zodpovědnost za škody, způsobené jejich nesprávností nebo neaktuálností.
5.2
Poskytovatel se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný na provozování objednané Služby a zabezpečení jejího chodu.
5.3
Poskytovatel nemá oprávnění zasahovat do obsahu internetových prezentací Uživatele, ani oprávnění k monitorování nebo odkládání elektronické pošty Uživatele, s výjimkou vykonávání pravidelné zálohovací činnosti pro Uživatele.
5.4
Poskytovatel se zavazuje vykonat všechny kroky k nejvyššímu zabezpečení osobních údajů Uživatele, stejně jako k zabezpečení všech datových, databázových a poštovních souborů Uživatelů před jejich ztrátou, poškozením nebo zničením.
6. Doba platnosti Smlouvy a její ukončení
6.1
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
6.2
Smlouva zaniká nebo se zruší:
 1. Dohodou. K této dohodě dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním žádosti o ukončení Smlouvy ze strany Partnera nebo Provozovatele a elektronickou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace (oznámení v živatelském účtu Partnera) dojde k ukončení Smlouvy.
 2. Výpovědí. K výpovědi kteroukoliv smluvní stranou (i bez udání důvodu) dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním výpovědi. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícím po odeslání výpovědi.
 3. Odstoupením. K odstoupení od Smlouvy je oprávněný Partner elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera, a to v případě, když Provozovatel bude déle než 30 dní ve zpoždění s vyplacením odměny. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je oprávněný Provozovatel elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera především v případech, kdy obsah www stránky Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy, či Pravidly, nebo pokud se Provozovatel dozví, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování odměny. Tímto jednáním se rozumí především:
  • místění odkazu, který se aktivuje automaticky po vstupu na www stránku Partnera.
  • Modifikace banneru vytvořeného Provozovatelem.
  • Umístění banneru na stránku, která nepatří Partnerovi.
  • Umístění banneru v pop-up okně na zvláštní stránce aktivované ve stejném okamžiku jako Partnerská stránka.
  • Zasílání hromadných nevyžádaných informací o stránce nebo o reklamě, týkající se Provozovatele (tzv. Spamming), např. použitím médií jako e-mail, diskusní skupina, chat, instant messenger, atd.).
  • Napodobování vzhledu webového obsahu Provozovatele s cílem vyvolat dojem, že jde o službu poskytovanou Provozovatelem.
6.3
V případě, že nastane některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele, potom Partner nemá nárok na žádnou odměnu.
6.4
Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těchto práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
6.5
Partner se zavazuje odstranit ze svých www stránek všechny reklamní plochy, a to nejpozději do 3 dní od okamžiku ukončení nebo zrušení Smlouvy.
6.6
Pokud dojde k ukončení Smlouvy výpovědí nebo dohodou, potom je Partner povinný zaslat fakturu či doklad Provozovateli na vyplacení odměny, na kterou měl Partner nárok ke dni ukončení Smlouvy.
7. Závěrečná ustanovení
7.1
Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Pravidla.
7.2
V případě, že by některá ustanovení Pravidel byla z jakýchkoliv důvodů neplatná nebo neúčinná, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel.
7.3
Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 15.7. 2011
truban.support
Slovenský bestseller

Chcete lépe poznat náš příběh?