Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb webhostingu


Všeobecné podmínky poskytování služeb webhostingu, registrace domén a dalších souvisejících služeb společnosti Websupport, s.r.o., se sídlem. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.. 63270 / B.

1. Úvodní ustanovení
1.1.
Společnost Websupport, sro, se sídlem: Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270 / B (dále jen "Poskytovatel"), IČ: 36 421 928, DIČ: 2021869234, IČ DPH: SK2021869234, je poskytovatelem služeb webhostingu, elektronické pošty, registrace domén druhé úrovně, serverhousing, virtuálních serverů, pronájmu serverů, on-line marketingu, webdesignu, optimalizace pro vyhledávače a dalších souvisejících služeb (dále jednotlivě též jen jako "Služba" nebo společně jako "Služby") podle předmětů podnikání zapsaných v obchodním rejstříku.
1.2.
Předmětem VOP je úprava vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Uživatele. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
1.3.
Tyto VOP se vztahují výlučně na poskytování těch Služeb Uživatelům, které jsou v nich uvedeny a spolu se všemi ostatními písemnými smluvními dokumenty a ústními ujednáními, uzavřenými mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s poskytováním Služeb, vymezují obsah závazkového vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Tyto VOP se nevztahují na dodání zboží Poskytovatelem jako dodavatelem třetím osobám.
1.4.
Pojmy a výrazy definované nebo použité v těchto VOP se použijí a mají shodný význam ve všech závazkových právních vztazích mezi Poskytovatelem a Uživatelem, týkajících se Služeb, pokud není obecně závazným právním předpisem stanoveno nebo smluvními stranami výslovně písemně sjednáno jinak.
1.5.
Zaplacením Ceny za objednanou Službu Uživatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a Reklamačním řádem Poskytovatele.
2. Popis Služeb
2.1.
 Služba „Webhosting“ je služba, která Uživateli umožňuje umístit a provozovat domény spolu s prostorem na doménovém hostitelském serveru Poskytovatele. Součástí služby "Webhosting" je zpravidla i služba "Elektronické pošty". Tyto služby se mohou poskytovat i samostatně.
2.2.
Služba „Elektronické pošty“ je služba spočívající v umožnění Uživateli vytvořit určitý počet e-mailových schránek, aliasů, jakož i doménového koše, přesměrování elektronické pošty a přístup k elektronické poště prostřednictvím web rozhraní, protokolu POP3 nebo IMAP.
2.3.
Službou „Registrace domény“ druhé úrovně se rozumí služba Poskytovatele spočívající ve vykonání úkonů směřujících k získání vlastnického práva nebo uživatelského práva k doménovému jménu (dále jen „doména“) pro Uživatele (registrace domény jménem a na účet Uživatele nebo jménem a na účet Poskytovatele s přednostním užívacím právem pro Uživatele ). Vlastnickým právem k doméně se rozumí oprávněná držba domény dle příslušných pravidel a podmínek správce generické nebo národní internetové domény první úrovně (dále jen „správce domény“). Přednostním užívacím právem k doméně se rozumí právo užívat doménu na základě smlouvy (objednávky), uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem způsobem dle těchto VOP, kde Poskytovatel je držitelem sjednané domény a Uživatel má přednostní právo, spočívající zejména v právu dávat Poskytovateli pokyny na nakládaní z doménou, provozovat webové stránky na doméně, určovat směrování domény na jmenné servery, požádat o převod domény na Uživatele nebo jinou třetí osobu a povinnost platit Poskytovateli úplatu za poskytnutí Služby.
2.4.
Řešení pro „On-line marketing“, „Webdesign“, „Optimalizace pro vyhledávače“ jsou služby, které Poskytovatel poskytuje na základě individuálních požadavků Objednatele nebo Uživatele zpravidla podle zvlášť uzavřené písemné smlouvy s Objednatelem, resp. Uživatelům. V případě, že nedošlo k uzavření písemné smlouvy, použijí se na takový smluvní vztah přiměřeně ustanovení těchto VOP.
2.5.
„Dalšími souvisejícími službami“ jsou zejména služby serverhousingu, pronájmu serveru, pronájmu nebo provozováni virtuálníjho serveru, přesměrování domény, shell konto, administrace Uživateli poskytovaných Služeb jakož i další služby, které Poskytovatel poskytuje nebo bude poskytovat v budoucnu v rámci předmětů svého podnikání, zapsaných v obchodním rejstříku.
2.6.
Poskytovatel poskytuje Služby podle svých znalostí a technických možností, jak i technických možností jeho subdodavatelů v kvalitě odpovídající všeobecně uznávaným požadavkům na Služby a poskytovaným Uživatelům v obdobných právních vztazích u jiných poskytovatelů.
3. Definice pojmů
3.1.
Smlouva o poskytování služeb webhostingu, registrace domén a dalších souvisejících služeb (dále jen "Smlouva") je standardizovaná smlouva, na základě kterého si Uživatel objednává Služby Poskytovatele. Za Smlouvu se považuje i vyplněný a odeslaný formulář označený jako Objednávka. Návrh Smlouvy (Objednávky) v podobě nevyplněno formuláře je umístěn a přístupný každému na webové stránce Poskytovatele a umožňuje zadání údajů o Uživateli a Službách a jejich závazné objednání u Poskytovatele.
 1. Smlouva o dílo, servisní smlouva, smlouva o poskytování individuálních služeb nebo jiná smlouva se uzavírá mezi Poskytovatelem a Objednatelem nebo Uživatelem zvlášť v písemné formě na dodání díla nebo poskytnutí služby na základě individuálních požadavků Objednatele nebo Uživatele a to zejména v případech, na které se nevztahuje Smlouva o poskytování služeb webhostingu, registrace domén a dalších souvisejících služeb. Na smluvní vztah, založený touto smlouvou se přiměřeně použijí ustanovení těchto VOP, pokud se strany výslovně písemně nedohodly jinak. Pokud se v těchto VOP uvádí pojem "Smlouva", myslí se tím i smlouva uzavřená podle tohoto bodu VOP.
 2. Individuální ujednání je zvláštní dohoda o kvalitativních a kvantitativních parametrech poskytování Služby a sankcích za jejich nedodržení; na uzavření takového ujednání není ze strany Uživatele právní nárok. Individuální ujednání se dnem jeho uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy, ke které se uzavírá, jako jeho příloha nebo dodatek.
3.2.
VOP jsou tyto Všeobecné podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodly písemně jinak (bod 3.1.a.).
3.3.
Poskytovateľom je Spoločnosť Websupport se sídlem: Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.. 63270 / B, IČ: 36 421 928, DIČ: 2021869234.
3.4.
Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním vztahu s Poskytovatelem na základě Smlouvy (Objednávky). Uživatel - fyzická osoba, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání je spotřebitelem.
3.5
Spotřebitelem je Uživatel -fyzická osoba nebo i právnická osoba, jenž užíva poskytované Služby jen pro osobní potřebu nebo pro potřebu členů své domácnosti či firmy.
3.6.
“World wide web", „web“ alebo "www"  "World wide web", "web" nebo "www" se rozumí distribuovaný multimediální hypertextový systém umožňující pohyb po zdrojích Vinter. Pokud má Uživatel registrovanou doménu 2. úrovně, www adresa je ve tvaru virtuálního www serveru: "www.názevdomény.cz".
3.7.
Internet Internet je veřejná datová síť umožňující přenos datové komunikace mezi koncovými body sítě, nebo i jiné formy komunikace.
3.8.
Neomezeným diskovým prostorem se rozumí diskový prostor s kapacitou (maximální hranicí obsazení) odpovídající běžnému uživatelskému standardu pro konkrétní typ Uživatele s přihlédnutím na možnosti Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů a zachování plynulosti provozu zařízení Poskytovatele. nebo jeho subdodavatelů Na požádání může Poskytovatel zvýšit diskovou kapacitu bez dodatečného navýšení Ceny nebo s dodatečným navýšením Ceny s přihlédnutím k jeho možnostem a zachování plynulosti provozu zařízení Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout opakované navýšení diskové kapacity pro Uživatele v případě ohrožení plynulého provozu zařízení Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů. .
3.9.
Neomezeným počtem e-mailových schránek se rozumí počet e-mailových schránek odpovídající běžnému uživatelskému standardu pro konkrétní typ Uživatele s přihlédnutím na možnosti Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů a zachování plynulosti provozu zařízení Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů. Na požádání Uživatele může Poskytovatel zvýšit maximální počet e-mailových schránek bez dodatečného navýšení Ceny nebo s dodatečným navýšením Ceny s přihlédnutím k jeho možnosti a zachování plynulosti provozu zařízení Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů. Poskytovatel si v případě ohrožení plynulého provozu zařízení vyhrazuje právo odmítnout opakované zvýšení maximálního počtu e-mailových schránek.
3.10.
Neomezeným datovým přenosem se rozumí tok dat směřujících na doménu v držbě nebo užívání Uživatele ze sítě Internet nebo z domény v držbě nebo užívání Uživatele směrem do sítě Internet a tok dat v kapacitě odpovídající běžnému uživatelskému standartu pro konkrétní typ Uživatele s přihlédnutím na možnosti Poskytovatele a zachování plynulosti provozu zařízení Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů.
3.11.
Warezom se rozumí nelegálně nabytý nebo nabízený software nebo datový soubor obsahující dílo chráněnou právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví (např. knihy, filmy, hudba), nelegálně nabyté nebo nabízené přístupová práva na využití softwaru, nebo návody na nelegální získání softwaru nebo jiných dat.
3.12.
Cena Služby (Služeb) je sjednána v souladu s cenopvými předpismi jako cena smluvní a tvoří ji součet cen všech jednotlivých úkonů poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytované Služby je uvedena v Ceníku. Poskytovatel může na základě svého rozhodnutí a za předem stanovených a zveřejněných podmínek poskytnout část Služby nebo Službu jako celek Uživateli, splňujícímu tyto stanovené podmínky, bezplatně. K ceně je účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle zákonných ustanovení, platných v době poskytnutí Služby.
3.13.
Ceník  je seznam Cen za jednotlivé Služby poskytované Poskytovatelem, příplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorázových, pravidelně se opakujících a variabilních cenách, včetně počátku běhu a ukončení zúčtovacího období, způsobu úhrady Ceny, údaj o tom, jak si Uživatel může vyžádat informace o případných slevách z Ceny. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy, pokud se Služba neposkytuje podle bodu 3.12, druhá věty bezplatně. Jednotlivé ceny v Ceníku jsou vždy uváděny bez DPH i včetně DPH za měrnou jednotku.
3.14.
Aktivace Služby označuje takový úkon Poskytovatele, kterým dojde k funkčnímu zpřístupnění Služby prostřednictvím sítě Internet, a který umožní Uživateli skutečné využití Služby.
3.15.
Doba poskytování Služby (Služeb) je časový úsek ode dne účinnosti Smlouvy, do dne jejího zániku.
3.16.
Dočasné přerušení poskytování Služby je úkon Poskytovatele, který dočasně znemožní Uživateli využívání Služby za podmínek stanovených těmito VOP.
3.17.
Help Desk označuje centrum zákaznické péče, které vůči každému Uživateli uplatňuje všechny požadavky a oznámení Poskytovatele v souvislosti s poskytováním Služby, poskytuje Uživateli technickou podporu a přijímá jeho reklamace, stížnosti, žádosti a jiná podání.
4. Uzavření Smlouvy, Předmět Smlouvy
4.1.
Každý zájemce o Služby má právo na uzavření smlouvy s Poskytovatelem za podmínek, stanovených obecně závaznými právními předpisy a těmito VOP.
4.2.
Smlouva může být uzavřena vyplněním a odesláním Objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele nebo písemně. Smlouva uzavřená vyplněním a odesláním Objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele nabývá účinnosti až zaplacením první splátky ceny Služby na základě zálohové faktury vystavené Poskytovatelem, pokud se Služba neposkytuje bezplatně. V případě poskytnutí bezplatné Služby je smlouva uzavřena okamžikem doručení její akceptace Poskytovatelem Uživateli a to e-mailem nebo jiným prokazatelným způsobem, nebo okamžikem skutečného začátku poskytování Služby.
4.3.
Poskytovatel je vázán svou nabídkou včetně ceny do uplynutí doby splatnosti zálohové faktury.
4.4.
Minimální doba, na kterou je možné uzavření Smlouvy na poskytnutí konkrétní Služby, je uvedena u jednotlivých Služeb v Ceníku.
4.5.
Předmětem Smlouvy na straně Poskytovatele je zejména jeho závazek poskytnout Uživateli diskový prostor pro umístění a provozování webové stránky, provozování serveru elektronické pošty, registrace domény druhé úrovně u národního nebo nadnárodního registrátora jménem a na účet Uživatele nebo jménem Poskytovatele a na účet Uživatele s přednostním užívacím právem Uživatele a poskytování dalších souvisejících služeb ve stanovené kvalitě a sjednaném rozsahu Uživateli za podmínek uvedených ve Smlouvě, individuálních ujednáních a těchto VOP.
4.6.
Předmětem Smlouvy na straně Uživatele je jeho závazek platit Cenu za objednané Služby, uplatňovat práva a dodržovat povinnosti podle Smlouvy a těchto VOP.
4.7.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP a Ceník.
4.8.
Chybu, která vznikla při zadávání dat (údajů) do Objednávky, lze opravit kliknutím na příslušné pole v Objednávce, ve kterém Uživatel vymaže nesprávné data a uvede jejich správné znění. Po odeslání Objednávky se zobrazí kompletní objednávka s vyplněnými daty pro účely kontroly, v níž Uživatel může taktéž opravit případná chybná data.
5. Obsah služby "Webhosting", Práva a povinnosti Poskytovatele
5.1.
Poskytovatel umožní Uživateli využít svůj server a programové vybavení na provoz virtuálního internetového serveru v rozsahu uvedeném ve Smlouvě. Server Poskytovatele je umístěn v housingovém centru třetí osoby jako subdodavatele Poskytovatele.
5.2.
V souvislosti s poskytováním Služby je Poskytovatel povinen zejména:
 1. zajišťovat funkčnost serveru;
 2. pravidelně aktualizovat programové vybavení serveru, a to z hlediska funkčnosti i bezpečnosti serveru;
 3. provádět opatření na snížení nebo úplné odstranění možných výpadků v poskytování Služby;
 4. provádět plánované preventivní odpojení poskytované Služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, případně nastavení nebo aktualizace programového vybavení serveru (dále jen "odstávka Služby");
 5. předem informovat o plánované odstávce Služby na své webové stránce, případně e-mailem nebo jinou vhodnou formou vyrozumět o tom dotčených Uživatelů;
 6. plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy az těchto VOP;
 7. oznámit Uživateli bez zbytečného odkladu - nejméně však 24 hodin předem - případná plánovaná omezení, přerušení nebo změny v poskytování Služby nebo plánovaná opatření provozované v síti Internet a na Zařízeních Poskytovatele nebo třetí osoby, které mohou ovlivnit poskytování Služby;
 8. poskytovat Uživateli pomoc a technickou podporu prostřednictvím Help Desk-u.
5.3.
V souvislosti s poskytováním Služby je Poskytovatel oprávněn zejména:
 1. očasně a bez předchozího upozornění přerušit poskytování Služby, pokud Uživatel porušil povinnosti podle Smlouvy nebo těchto VOP, zejména nezaplatil sjednanou Cenu ve lhůtě její splatnosti nebo porušil povinnosti podle čl.. 7, bodu 7.2. těchto VOP, až do doby, dokud nebude Uživatelům provedena náprava;
 2. odstranit ze svých zařízení všechna data týkající se Uživatele a Uživatele domény, pokud Uživatel opakovaně nebo závažným způsobem porušil své povinnosti podle Smlouvy nebo těchto VOP;
 3. dočasně omezit velikost vyhrazeného diskového prostoru pro Uživatele, přenosové rychlosti pro Uživatele nebo jiné činnosti Uživatele na zařízeních Poskytovatele na určitou hranici, pokud by dosavadní činností Uživatele docházelo k ohrožení nebo podstatnému omezení plynulosti nebo funkčnosti provozu zařízení Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů nebo činností ostatních Uživatelů;
 4. uskutečnit převod smluvních práv a povinností podle Smlouvy na třetí osobu se souhlasem av součinnosti původního a nového Uživatele až po prokázaném uhrazení všech závazků vůči Poskytovateli. Na převod smluvních práv a povinností podle tohoto ustanovení nemá Uživatel právní nárok;
 5. zavést dodatečné způsoby ochrany Služby, pokud je to nezbytné z důvodu zvýšení její ochrany nebo z důvodu ochrany Uživatele, pokud zavedení této ochrany nevyvolá dodatečné finanční náklady na straně Uživatele nebo pokud Uživatel s těmito dodatečnými náklady souhlasil nebo o zavedení dodatečného způsobu ochrany Služby požádal;
 6. změnit časové období, za které bude pravidelně vystavovat faktury (daňový doklad) Uživateli (dále jen "zúčtovací období");
 7. vyfakturovat dodatečně ty položky Služby, které z technických důvodů nebo z důvodu dodatečné objednávky Uživatele nebylo možné zahrnout do faktury vystavené za období, ve kterém byly poskytnuty;
 8. informovat Uživatele o produktech týkajících se Služby a jiných aktivitách Poskytovatele e-mailem nebo jiným vhodným způsobem; taková informace se nepovažuje za nevyžádanou poštu (spam);
 9. jednostranně obměnit nebo změnit funkční nebo technickou specifikaci Služby nebo vylepšit Uživatelské rozhraní pro přístup ke Službě, pokud je tato obměna, změna nebo vylepšení v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky v příslušném oboru nebo nesporně přispěje k Uživatelskému komfortu při využívání Služby;
 10. v odůvodněných případech, zejména při plánovaných údržbách, technických kontrolách, revizích, opravách na technických zařízení, jejichž prostřednictvím se Služba poskytuje nebo z důvodu výpadku elektrické energie, krizových situací, teroristického útoku, epidemií bez předchozího upozornění přerušit nebo omezit poskytování Služby, avšak pouze na nezbytnou dobu;
 11. odmítnout poskytnutí Služby Uživateli, pokud mu již předtím bylo poskytování Služby dočasně pozastaveno nebo Poskytovatel či jiný poskytovatel, podnikající ve stejném oboru odstoupil od Smlouvy pro opakované nebo závažné neplnění povinností Uživatelem.
6. Obsah služby "Registrace domény" druhé úrovně
6.1.
Poskytovatel zajistí provedení registrace a provoz volné domény bez zbytečného odkladu za předpokladu, že registraci, prodloužení registrace nebo provozu domény nebrání překážka na straně Uživatele nebo na straně třetí osoby. Překážkou na straně třetí osoby se rozumí zejména vlastnictví ochranné známky třetí osobou, jenž je shodná nebo zaměnitelná s registrovanou doménou, shoda nebo zaměnitelnost obchodní firmy nebo obchodního názvu třetí osoby s registrovanou doménou nebo jiná právni nebo faktická překážka u Poskytovatele, Uživatele nebo třetí osoby, která objektivně brání registraci domény. Poskytovatel je oprávněn odmítnout registraci domény ve svém jménu nebo ve jménu Uživatele v případe, že má vědomost o tom, že název domény je shodný s obchodní firmu, obchodním názvem nebo ochrannou známkou třetí strany nebo jinak porušuje práva třetích osob.
6.2.
Registrace domény probíhá podle pořadí, v němž byly Poskytovatelem přijaty Objednávky. Registrace národní domény "cz" se řídí pravidly a podmínkami správce domény - národního registrátora domén CZ-NIC. Registrace jiných národních nebo nadnárodních domén se spravuje pravidly a podmínkami příslušného národního nebo nadnárodního správce domény, platnými v čase registrace pro příslušnou doménu. Uživatel je povinen se s těmito pravidly a podmínkami seznámit a uzavřením smlouvy s Poskytovatelem se zavazuje je dodržovat. Poskytovatel neodpovídá za změnu těchto pravidel a podmínek ani za jiné úkony správce domény nebo za škody, které mohou být v této souvislosti způsobené Uživateli.
6.3.
Registraci provede Poskytovatel až po připsání úhrady Uživatele za registraci domény na účet Poskytovatele. Poplatky za registraci domény jsou zveřejněny v Ceníku Poskytovatele na jeho webové stránce. Zaplacením registračního poplatku za registraci zvolené domény nevzniká nárok Uživatele na úspěšnou registraci domény. O výsledku registračního procesu je Uživatel informován Poskytovatelem až po jeho ukončení. V případě, že se z důvodů na straně správce domény nebo Poskytovatele nepodaří doménu úspěšně zaregistrovat, Uživatel má právo požádat o registraci jiné domény nebo o vrácení Ceny za registraci domény v plné výši. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škody nebo ušlý zisk, které mu vzniknou v důsledku úspěšné či neúspěšné registrace domény nebo v přímé souvislosti s nimi.
6.4.
Zrušit objednávku na registraci může Uživatel jen do okamžiku, dokud není Poskytovatelem uhrazen poplatek za její registraci příslušnému správci domény. Po odvedení poplatku nemůže Uživatel žádat o vrácení poplatku.
6.5.
Poplatek za úspěšnou registraci domény se nevrací. I po ukončení Služby webhostingu u Poskytovatele ze strany Uživatele zůstává doména registrována na předplacené období Uživatele nebo pokud byla doména registrována na Poskytovatele s přednostním užívacím právem Uživatele, na Poskytovatele. Uživatel může požádat o změnu registrátora domény způsobem dle příslušných pravidel a podmínek správce domény. Poplatek účtován správcem domény za změnu registrátora domény je Uživatel povinen hradit Poskytovateli nebo novému registrátorovi domény v závislosti od pravidel změny registrátora domény u Pŕislušného správce domény.
6.6.
Uživatel si je vědom skutečnosti, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost a nastavení jmenných serverů Uživatele či třetích osob, ani za chybné technické nastavení provedené Uživatelem. Za porušení vlastnických práv Uživatelem k obchodní firmě nebo názvu jiné právnické osoby nebo k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře Uživatele, které jsou obchodní firmou nebo ochrannými známkami jiných oprávněných držitelů nebo jinak porušují práva třetích osob, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost. Tuto odpovědnost nese v plném rozsahu Uživatel.
6.7.
V případě mimosoudního, soudního nebo rozhodčího uplatnění nároku třetí strany k doméně, která byla registrována jménem Poskytovatele s přednostním užívacím právem Uživatele, je Uživatel upozorněn e-mailem nebo telefonicky na možné porušování práv třetí osoby a na skutečnost, že došlo k uplatnění nároků vůči Poskytovateli na doménu třetí osobou. Uživatel je v takovém případe povinen ve lhůtě 3 dní ode dne oznámení této skutečnosti požádat Poskytovatele o přesun domény na své jméno nebo na jinou třetí osobu. Poskytovatel této ždosti vyhoví neodkladně po splnení pravidel a požadavek příslušného správce domény a oznámení potřebných osobních dat Uživatele nebo třetí osoby, na kterou má být doména přesunuta a přesune doménu na Uživatele nebo tuto třetí osobu.
6.8.
Pokud Uživatel nepožádá o přesun domény dle bodu 6.7 tohoto článku VOP na své jméno do 3 dnů ode dne oznámení skutečností dle bodu 6.7 první věta tohoto článku VOP, nebo pokud není možné Uživatele zastihnout na známých kontaktech, uvedených v administračním rozhraní Služby u Poskytovatele, má se za to, že Uživatel se vzdal přednostního užívacího práva k doméně a Poskytovatel je oprávněn:
 1. uzavřít s třetí osobou mimosoudní dohodu o urovnání nebo jinou dohodu, nebo
 2. vzdát se domény ve prospěch třetí osoby, tedy přesunout doménu na osobu, která si uplatnila márok způsobem dle bodu 6.7 tohoto článku VOP, nebo
 3. přesunout doménu na jinou třetí osobu dle svého uvážení, nebo
 4. přijat jiná opatření nebo jinak naložit s doménou tak, aby nedošlo k vzniku škody na straně Poskytovatele.
Uživatel bere na známost a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn vykonat jakékoli opatření na zamezení vzniku škody na straně Poskytovatele z důvodu uplatnění takového nároku třetí osobou a v zájmu a s cílem vyhnout se soudnímu či arbitrážnímu sporu. Poskytovatel neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk, které tím způsobí Uživateli.
6.9.
Pokud po uplatnění nároku na doménu dle bodu 6.7 tohoto článku VOP nelze převést doménu na Uživatele nebo třetí osobu z důvodu vydání předběžného opatření soudem nebo rozhodcem (rozhodčím soudem) nebo z důvodu zablokování možnosti převodu domény správcem domény podle jeho pravidel nebo z jiného důvodu, a Uživatel má zájem o další přednostní užívání domény a její ochranu před nároky třetí osoby, je Uživatel povinen uzavřít s Poskytovatelem zvláštní písemnou dohodu o financování mimosoudních jednání, soudního nebo rozhodčího řízení, ve které se Uživatel v souvislosti se sporem o doménu vůči Poskytovateli zaváže :
 1. hradit jménem Poskytovatele a v lhůtách, sjednaných v dohodě, náklady mimosoudních jednání, soudního nebo rozhodčího řízení, zejména náklady řízení, sestávající ze soudních nebo rozhodčích poplatků, náklady na zajištění důkazu, znalecké posudky, odborné vyjádření a jiné náklady řízení, náklady právního zastoupení právním zástupcem z řad advokátů, vybraným Uživatelům a pokud si Uživatel právního zástupce nevybere do 7 dnů ode dne oznámení o uplatnění nároku třetí osobou, vybraného Poskytovatelem;
 2. v případě neúspěchu v soudním nebo rozhodčím řízení uhradit náklady řízení a náklady právního zastoupení protistrany uložené podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí na úhradu Poskytovateli;
 3. uhradit náhradu škody, ušlý zisk nebo jiné nároky, přiznané podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí na úhradu Poskytovateli;
 4. poskytnout Poskytovateli veškerou požadovanou a potřebnou součinnost k uplatnění nebo obhajobě práva Poskytovatele nebo Uživatele k doméně.
6.10.
V případě úspěchu Poskytovatele ve sporu o doménu vydá Poskytovatel vymožené nároky po odečtení způsobilých nákladů Poskytovatele uživateli.
6.11.
Pokud Uživatel odmítne uzavřít dohodu podle bodu 6.9 tohoto článku VOP, je Poskytovatel oprávněn postupovat dle svého uvážení, přimeřene podle bodu 6.8 tohoto článku VOP.
7. Práva a povinnosti Uživatele, Využívání sjednaných Služeb
7.1.
Uživatel je oprávněn zejména:
 1. využívat Služby poskytované Poskytovatelem za podmínek stanovených v těchto VOP, v jejich využívání nebýt nijak rušen jiným Uživatelem nebo třetí osobou nebo Poskytovatelem;
 2. žádat vrácení poměrné části Ceny za dobu neposkytování Služby v případě zavinění Poskytovatelem, o vrácení jejíž Uživatel požádá Poskytovatele nejpozději do jednoho měsíce od přerušení poskytování Služby, nebo na prodloužení doby poskytování Služby o 1 den za každé přerušení poskytování Služby v předplaceném období zaviněné Poskytovatelem nebo jeho subdodavatelům, které trvalo déle než 5 minut, pokud se nedohodnou jinak;
 3. obracet se svými žádostmi a připomínkami na Help Desk,
 4. vybrat si libovolnou doménu z nabídky Poskytovatele nebo s volných domén v souladu s příslušnými pravidly registrace domén;
 5. zprostředkovat poskytování Služby třetím osobám pouze na základě zvláštní písemné dohody s Poskytovatelem;
 6. na poskytnutí úplných a pravdivých informací o skutečnostech, které mohou mít vliv na kvalitu a stabilitu Služeb poskytovaných Poskytovatelem a to v dostatečném časovém předstihu, pokud je takové poskytnutí informací vzhledem k okolnostem a poměry možné a očekávatelné;
 7. využívat poskytnutý prostor a FTP přístup výhradně za účelem umístění resp. aktualizace www stránky;
7.2.
Uživatel je povinen zejména:
 1. na zařízeních Poskytovatele neumísťovat:
  1. erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videa atd.).
  2. obsah motivující k národnostní, rasové nebo etnické nesnášenlivosti, propagující fašismus, komunismus nebo jiné podobné ideologie;
  3. data obsahující warez nebo odkazující na servery se zaměřením na warez nebo podobným zaměřením;
  4. download servery;
  5. nelegálně získaný software za účelem dalšího prodeje a poskytování třetím osobám;
  6. chat servery;
  7. servery zaměřující se na šíření nevyžádané pošty (tzv. spamu);
  8. servery přetěžující databázové systémy;
  9. servery obsahující nadměrné množství hudebních a filmových souborů (mp3, mpeg, avi);
  10. servery nadměrně zatěžující linku;
  11. servery porušující autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví;
  12. jakékoliv servery, které se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií;
  13. data jiným způsobem porušující zákony České republiky nebo dobré mravy.
 2. platit Cenu za poskytnutou Službu, jakož i všechny poplatky související s poskytováním Služeb podle Smlouvy a Ceníku, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného a doručeného Poskytovatelem elektronickou poštou nebo písemně;
 3. neposkytovat nebo ani neposkytnout Služby poskytnuté Poskytovatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;
 4. oznamovat během celého trvání smluvního vztahu Help Desku nebo prostřednictvím Uživatelského web rozhraní zpřístupněného Poskytovatelem prostřednictvím sítě Internet pro Službu (dále jen "administrátorské rozhraní Služby"):
  1. změny Kontaktního jména, a to nejpozději do 30 dnů ode dne takové změny;
  2. veškeré změny svých identifikačních údajů a fakturačních údajů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne takové změny;
  3. neprodleně ohlásit Poskytovateli všechny Uživateli známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování Služeb Poskytovatelem;
 5. využívat FTP prostor a přenosové kapacity pro účely skladování, archivaci případně zálohování jiných dat, které nesouvisejí s www stránkou Uživatele, případně jako prostor pro přesouvání dat mezi Uživateli;
 6. nevyužívat Služby způsobem, který by nepřiměřeně omezoval dalších Uživatelů poskytovatele při využívání těchto Služeb či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele;
 7. využívat Služby v souladu se zákony České republiky, Smlouvou, a případnými pokyny a návody Poskytovatele.
7.3.
Uživatel si je vědom své případné trestně-právní odpovědnosti ve smyslu Trestního zákona za konání v rozporu s ustanoveními uvedeného zákona.
8. Odstoupení od smlouvy
8.1.
Uživatel, který je spotřebitelem je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Uživatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Služba začala plnit s jeho souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
8.2.
Pokiaľ Uživatel uplatní právo na odstoupení od Smlouvy dle bodu 8.1 těchto VOP je Poskytovatel povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení vrátit Uživateli zaplacenou cenu za Službu.
9. Změna Služby
9.1.
Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele o změnu, rozšíření nebo zúžení Služby, pokud se nejedná o jednorázovou Službu, která již byla poskytnuta. Poskytovatel je povinen jeho žádosti neprodleně, nejpozději k začátku dalšího zúčtovacího období vyhovět, pokud tomu nebrání závažné technické, technologické nebo právní překážky a pokud má Uživatel uhrazeny veškeré peněžité závazky vůči Poskytovateli.
9.2.
Jakékoliv změny nebo doplnění Smlouvy nebo Objednávky mohou být provedeny novou Objednávkou prostřednictvím webové stránky Poskytovatele, přes Help Desk nebo písemnou formou.
9.3.
Poskytovatel je oprávněn provést jednostrannou změnu VOP a Ceníku. Dohoda o změně Ceníku a VOP se považuje za platně uzavřenou okamžikem prvního využití Služby za účinnosti změněného Ceníku Služby a VOP. Změna VOP musí být Uživateli oznámena písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Se změnou Ceníku musí být Uživatel seznámen pouze v případě zvýšení Ceny a to nejpozději při vystavení faktury na další zúčtovací období. Za řádné oznámení změny VOP nebo Ceníku se považuje též zveřejnění oznámení na viditelném místě webové stránky Poskytovatele a současné zaslání oznámení o této změně do e-mailové schránky Uživatele, uvedené při uzavírání Smlouvy. Snížení Ceny se může oznámit pouze zveřejněním na webové stránce Poskytovatele.
9.4.
Změna VOP nebo Ceníku se považuje za oznámenou dnem doručení písemného nebo elektronického oznámení Uživateli. Ve sporných případech, pokud doručení není možné prokázat, považuje se změna za oznámenou dnem odeslání oznámení o změně VOP na poslední známou adresu pobytu nebo sídla nebo na poslední známou e-mailovou adresu, které Uživatel uvedl v administračním rozhraní Služby.
9.5.
V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.
10. Trvání a zánik Smlouvy
10.1.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak.
10.2.
Smlouva zaniká:
 1. uplynutím doby, na který byla uzavřena, pokud byla uzavřena na dobu určitou,
 2. písemnou dohodou smluvních stran,
 3. odstoupením od Smlouvy,
 4. výpovědí,
 5. zánikem Poskytovatele nebo Uživatele bez právního nástupce.
10.3.
Uživatel může odstoupit od Smlouvy v případě:
 1. změn smluvních podmínek dle čl. 9., bod 9.5. VOP ve lhůtě tam uvedené,
 2. pokud Poskytovatel opakovaně ani po reklamaci neposkytuje Služby podle Smlouvy a těchto VOP, nebo ji opakovaně poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnou vadu se považuje taková vada, která brání využívání Služby po dobu delší než 0,4% v příslušném zúčtovacím období;
 3. pokud Poskytovatel opakovaně (alespoň třikrát) neodstraní reklamovanou vadu Služby v určeném čase.
10.4.
Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 1. identifikační údaje uvedené Uživatelem ve Smlouvě nebo Objednávce ukáží jako nepravdivé; za uvedení nepravdivých údajů se nepovažuje, pokud Uživatel opomene oznámit změnu údajů Poskytovateli;
 2. Uživatel je insolventní, zejména pokud je na jeho majetek podán návrh na vyhlášení konkursu, byl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, pokud byla na Uživatele uvalena nucená správa podle zvláštních předpisů nebo pokud Uživatel vstoupil do likvidace,
 3. Uživatel porušil, byť jen jednou, některou z povinností uvedených v čl.. 7 odst. 7.2 písm. a) až c) nebo opakovaně nebo závažným způsobem porušil jinou povinnost dle těchto VOP;
 4. Uživatel neuhradí Cenu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu Poskytovatel na její úhradu poskytl,
 5. Uživatel při využívání Služby porušuje obecně závazné právní předpisy nebo porušuje práva třetích osob.
10.5.
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy jedné ze smluvních stran druhé smluvní straně. To neplatí při odstoupení Poskytovatele od Smlouvy z důvodu porušení čl.. 7, bod 7.2, písm. a), b) a f) a bodu 10.4. písm. c) až e) tohoto článku VOP, kde se na platnost odstoupení nevyžaduje písemná forma a postačuje oznámení odstoupení jiným prokazatelným způsobem (e-mail, fax, sms správa).
10.6.
Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy může být písemná nebo zaslaná e-mailem a musí být vždy doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je 1-měsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
10.7.
Smlouva uzavřena na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Smlouvu na dobu určitou není možné vypovědět.
10.8.
Smlouva zaniká i na základě písemné dohody smluvních stran.
10.9.
Fikce doručení. Za účinné doručení výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy se považuje i odmítnutí jejich převzetí stranou, které je písemnost určena, jakož i neúspěšné doručení výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo sdělenou druhé smluvní straně způsobem uvedeným v těchto VOP, nebo nevyzvednutí si zásilky na poště v stanovených odběrných lhůtách. Za doručení e-mailové zprávy se považuje i přijetí potvrzení o zobrazení na počítači druhé smluvní strany ("Return Receipt – Displayed") nebo uplynutím lhůty 7 dnů ode dne přijetí potvrzení o doručení správy druhé smluvní straně do její e-mailové schránky („Return receipt-delivered“). V případě pochybností o doručení prostřednictvím e-mailu se za řádné doručení považuje odeslání na poslední známou e-mailovou adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě (Objednávce) nebo v identifikačních údajích administrátorského rozhraní Služby.
11. Cena za Službu a platební podmínky
11.1.
Ceny za poskytovanou Službu jsou účtovány Uživateli dle platného Ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy a je zveřejněn na webové stránce Poskytovatele. Poskytovatel se může na základě předem stanovených a zveřejněných podmínek rozhodnout, že určitému Uživateli, který splňuje tyto podmínky, poskytne část Služeb nebo všechny Služby po určité časové období za sníženou cenu nebo bezplatně. Na bezplatné poskytnutí Služeb nemá žádný Uživatel právní nárok.
11.2.
Poskytovatel je oprávněn měnit výšku Ceny a pravidla její tvorby. Poskytovatel je povinen oznámit Uživateli každé zvýšení Ceny, a to ve smyslu bodu 9.3. VOP písemně, e-mailem nebo zveřejněním na webové stránce Poskytovatele podle bodu 9.4. těchto VOP.
11.3.
Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, není-li dohodnuto nebo v Ceníku uvedeno jinak. Poskytovatel je oprávněn poskytnout Uživateli slevu z měsíční ceny v případě, že Uživatel uhradí cenu za několik zúčtovacích období předem nebo za celý kalendářní rok.
11.4.
Poskytovatel je oprávněn vystavit Uživateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu as rozpisem jednotlivých účtovaných úkonů předem na dohodnuté zúčtovací období (jeden měsíc, jeden rok).
11.5.
Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Uživateli, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
11.6.
Účastník je povinen uhradit všechny platby za Službu bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, a to do dne splatnosti uvedeného na faktuře, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. Faktura se považuje za uhrazenou v den připsání platby na účet Poskytovatele, jinak je Uživatel v prodlení.
11.7.
Smluvní úroky z prodlení s úhradou plateb za Službu je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli ve výši 0,1% z ceny Služby za každý započatý den prodlení.
11.8.
Uživatel má právo na vrácení poměrné části Ceny za dobu neposkytování Služby podle bodu 7.1. písm. b) těchto VOP, v případě zavinění Poskytovatelem, s výjimkou nezbytné doby přerušení poskytování Služby v odůvodněných případech podle bodu 5.3 písm. a), h) a i) těchto VOP. O vrácení poměrné části Ceny musí Uživatel požádat Poskytovatele nejpozději do tří měsíců po dni přerušení poskytování Služby. V případě, že k neposkytování Služby došlo byť i částečně zaviněním Uživatele, což i nedbanlivostným, má Uživatel právo jen na poměrnou část Ceny v závislosti na míře svého zavinění. V případě, že neposkytování Služby bylo zaviněné v celém rozsahu Uživatelům, nemá Uživatel nárok na vrácení jakékoliv části Ceny.
11.9.
Část Ceny na vrácení se vypočítá jako poměr měsíčního poplatku násobená součtem délky takových období v zúčtovacím období zaokrouhleným na celé hodiny směrem nahoru. Poskytovatel může místo vrácení poměrné části Ceny prodloužit Uživateli předplacené období poskytování Služby a to o 1 den za každé přerušení poskytování Služeb zaviněné Poskytovatelem nebo jeho subdodavateli trvající déle než 5 minut, pokud přerušení trvalo déle než 0,4% z celkového času poskytování Služeb v příslušném zúčtovacím období.
11.10.
Uživatel je povinen uhradit veškeré vyfakturované platby i v případě, pokud Službu využívali jiné osoby než Uživatel. V případě neoprávněného využívání Služby jinými osobami než Uživatel, je Uživatel povinen hradit všechny vyfakturované platby, které jsou Poskytovatelem fakturovány, až do dne omezení poskytování Služby Poskytovatelem na základě oznámení Uživatele o zneužití Služby; Poskytovatel je povinen omezit poskytování Služby bez zbytečného odkladu po oznámení.
12. Shromažďování informací o Uživatelích, Ochrana osobních údajů
12.1.
Postup při uplatňování reklamace na služby poskytované Poskytovatelem je upraven v Reklamačním řádu Poskytovatele. Reklamační řád je zveřejněn na internetové stránce Poskytovatele a je umístěn na viditelném místě v sídle Poskytovatele.
12.2.
Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovatelem Uživateli na základě jeho žádosti o pomoc prostřednictvím telefonátu, chatu nebo jiným on-line spůsobem není reklamací.
13. Shromažďování informací o Uživatelích, Ochrana osobních údajů
13.1.
Uživatel, který je fyzickou osobou, podpisem Smlouvy nebo odesláním Objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo jsou přesné a pravdivé a dává svůj souhlas ve smyslu § 4 odst.. 1 písm. n) zákona č.. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platném v České republice (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Poskytovatelem a jejich použitím pro účely fakturace, registraci domény a další úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, včetně pozdější komunikace s Uživatelem (reklamace, odstoupení od smlouvy a pod.), jakož i pro potřeby vlastního marketingu Poskytovatele, pro účely nabízení Služeb, zasílání informací o produktech, a to i elektronickými prostředky (e-mail, sms, telemarketing). Uživatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností nebo neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů
13.2.
Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas dle bodu 13.1. těchto VOP dobrovolně, na dobu do jeho odvolání. Uživatel má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Poskytovateli.
13.3.
Poskytovatel se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný k provozování objednané Služby a zajištění její chodu. Osobní údaje nejsou poskytována žádným třetím osobám s výjimkou produktů, u kterých je výslovně uveden opak.
13.4.
Všechny osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.
13.5.
Poskytovateľ nemá oprávnění zasahovat do obsahu internetových prezentací Uživatele, ani oprávnění k monitorování nebo odkládání elektronické pošty Uživatele, s výjimkou provozování linkové zálohovací činnosti pro Uživatele na základě jeho Objednávky.
13.6.
Poskytovatel se zavazuje provést všechny kroky k nejvyššímu zabezpečení osobních údajů Uživatele, jakož i k zajištění všech datových, databázových a poštovních souborů Uživatele před jejich ztrátou poškozením nebo zničením.
14. Volba práva, řešení sporů
14.1.
Všechna práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu uzavřené smlouvy se řídí právním řádem Slovenské republiky bez ohledu na právní povahu smluvních stran a jejich domicil.
14.2.
Právní vztahy (práva a povinnosti) mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je podnikatelem a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, které nejsou upraveny v těchto VOP, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník ve znění platném v Slovenské republice.
14.3.
Právní vztahy (práva a povinnosti) mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které je spotřebitelem, které nejsou upraveny v těchto VOP, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními Zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění platném v České republice, Zákona č.. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele ve znění platném v České republice.
14.4.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku jakéhokoli sporu z právního vztahu vyplývajícího ze smlouvy, kterou mezi sebou uzavřeli a právních vztahů z ní vyplývajících as ní souvisejících, je každá smluvní strana oprávněna domáhat se svých nároků na obecném soudu Poskytovatele ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ve znění platném v Slovenské republice.
15. Odpovědnost smluvních stran
15.1.
Předmětem Služeb Poskytovatele není kontrola obsahu webových stránek Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za obsah web stránek, zpřístupněn a zveřejněn na základě poskytnutí Služeb Poskytovatele podle těchto VOP Uživatelům. Uživatel neodpovídá za činnost Poskytovatele, pokud tato činnost nebyla provedena na žádost pokyn nebo v zájmu Uživatele Tato žádost nebo pokyn mohou být vydány písemně, elektronicky prostřednictvím administrátorského rozhraní Služby, e-mailem, telefonicky nebo jiným obdobným prokazatelným způsobem.
15.2.
Každá ze smluvních stran odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku vzniklou prokazatelně zaviněním smluvní strany druhé straně, přičemž Uživatel odpovídá i za skutečnou škodu na hmotném majetku Poskytovatele způsobenou třetí osobou, jejíž Uživatel umožnil tuto škodu způsobit, a to v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a občanského zákoníku.
15.3.
Případne vzniklou škodu, za kterou odpovídá Poskytovatel, může tento vyrovnat, případně snížit poskytnutím Služby v hodnotě rovnající se výši škody.
15.4.
Poskytovatel neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk, vzniklou přerušením poskytování Služeb podle Smlouvy, Objednávky nebo VOP Uživateli nebo třetím osobám.
15.5.
Poskytovatel neodpovídá za škodu, způsobenou Uživateli třetí osobou, která násilně nebo využitím chyb v Uživatelových aplikacích nebo nastavení pronikla na www stránku Uživatele a způsobila škodu nebo zkopírovala, pozměnila nebo vymazala uložená data Uživatele. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou třetí osobou, která bez zavinění Poskytovatele získá neoprávněný přístup do počítačového systému, k jinému nosiči informací nebo jeho části a vkládáním, přenášením, poškozením, vymazáním, snížením kvality, pozměněním nebo potlačením počítačových dat maří funkčnost počítačového systému nebo vytváří neautenticky data s úmyslem, aby byly považovány za věrohodné nebo aby se s nimi takto pro právní účely nakládalo ani v případě, že toto jednání nezakládá trestný čin podle trestního zákona.
15.6.
Smluvní strana je povinna nahradit prokázanou škodu do 30 kalendářních dnů od jejího prokázání, a to bezhotovostním převodem na účet druhé smluvní strany, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
15.7.
Odpovědnost Poskytovatele za obsah přenášených informací je upravena v § 3 až 5 Zákona č.. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti ve znění platném v České republice
16. Komunikace mezi smluvními stranami
16.1.
Komunikáciu mezi smluvními stranami probíhá v prvé řadě v elektronické formě (objednávky, žádosti o změny, potvrzení platby, aktivační informace, zasílání zálohových faktur a podobně).
16.2.
Oznámení týkající se skutečností, na základě kterých bude některá ze smluvních stran uplatňovat jakékoliv právní nároky, musí být provedeny způsobem stanoveným v těchto VOP a prokazatelně oznámeno nebo doručeno druhé smluvní straně písemně. Běžné předběžná oznámení je možné smluvní straně oznámit i ústně nebo telefonicky. Konfigurační rozhraní je vždy přístupné přes určenou webovou stránku Poskytovatele.
16.3.
Poskytovateľ nenese žádnou odpovědnost za přerušení poskytování Služby nebo jiná rizika vyplývající z nesprávné nebo zastaralé zadaných údajů (např. nemožnost doručení zálohové faktury na nesprávné nastavenou kontaktní e-mail adresu, případně neexistující e-mail adresu). Kontaktní e-mailová adresa musí být funkční a pravidelně kontrolována Uživatelem.
16.4.
Užívateľ je povinen při úhradě uvádět správný variabilní symbol platby. V opačném případě Poskytovatel nemusí službu poskytnout vzhledem k nemožnosti identifikace platby. Poskytovatel vrátí neidentifikované platby na účet příkazce, pokud je protiúčet k dispozici. V případě že do 14 dnů od úhrady nedojde k označení faktury v administrátorském rozhraní Služby do stavu "ZAPLACENO", Uživatel musí informovat Poskytovatele o úhradě a poskytnout informace vedoucí k úspěšné identifikaci platby (datum úhrady, číslo účtu, banka příkazce).
17. Společná ustanovení
17.1.
Práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele se řídí Smlouvou (Objednávkou), těmito VOP a Ceníkem.
17.2.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě uvedeno jinak. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti akceptací ze strany Poskytovatele a zaplacením zálohové faktury za Službu Uživatelem. Za zaplacení se považuje připsání platby na účet Poskytovatele.
17.3.
Oddělitelnost. Neplatnost některého ustanovení Smlouvy nebo VOP neovlivní platnost jakéhokoliv jiného ustanovení Smlouvy nebo VOP, pokud je toto ustanovení oddělitelné. Smluvní strany se zavazují v případě potřeby neplatné ustanovení bez zbytečného prodlení nahradit takovým ustanovením, které se svým obsahem a účelem nejvíce přibližuje účelu neplatného ustanovení.
17.4.
Úplnost Zmluvy. Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma stranami ve smyslu předmětu Smlouvy a nahrazuje všechny předchozí dohody, přísliby, oznámení, prohlášení nebo záruky, v písemné i ústní formě, které se týkají téže Služby, pokud se smluvní strany písemně nedohodly jinak.
17.5.
Vztah Smlouvy a VOP. V případě, že smluvní ujednání mezi stranami uvedené ve Smlouvě (Objednávce) jsou v rozporu s ustanoveními VOP, platí ustanovení Smlouvy před ustanoveními VOP. Pokud Uživatel a Poskytovatel uzavřou písemnou smlouvu, jejich práva a povinnosti se řídí ustanoveními těchto VOP pouze v rozsahu, který ve smlouvě není upraven jinak.
17.6.
Smlouvy jsou archivovány u Poskytovatele v elektronické formě a přístupné Uživateli na základě jeho žádosti. Smlouvy jsou archivovány i na webové stránce Poskytovatele v elektronickém administrativním rozhraní služby zajištěné Uživatelským jménem a heslem. Uživateli jsou přístupné v kolonce "Služby" zadáním Uživatelského přístupového jména a hesla do systému.
17.7.
Orgánem dozoru ve věcech ochrany spotřebitele je Česká obchodní inspekce.
18. Závěrečná ustanovení
18.1.
Smlouva a tyto VOP jsou vyhotoveny a uzavírány v českém nebo slovenském jazyce. V případě, že jsou podepsány i v jiném- cizojazyčném provedení, je rozhodující toto české znění.
18.2.
Fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu jménem právnické osoby jako Uživatele, odpovídá osobně za veškeré právní důsledky a způsobenou škodu, pokud nebyla za Uživatele - právnickou osobu oprávněna jednat nebo pokud Obchodní zákoník nestanoví jinak.
18.3.
Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. října 2007.
18.4.
Tyto Všeobecné podmínky jsou úplným zněním po provedených změnách ze dne 01. prosince 2011, účinných od 01. ledna 2012.
18.5.
Změny Všeobecných podmínek v souvislosti s registrací domén nabývají účinnosti 01. srpna 2012.
truban.support
Slovenský bestseller

Chcete lépe poznat náš příběh?

Zapomenuté přihlašovací údaje
LiveAgent