Ochrana osobních údajů

Všeobecné zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel

Společnost Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava je správcem všech osobních údajů, které bude zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a s legislativou Evropské unie, a v maximální míře dbá na soukromí dotčených osob a na ochranu jejich osobních údajů, které jí byly poskytnuty a které zpracovává.

Důvody zpracování osobních údajů

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom našim klientům a ostatním dotčeným osobám nemohli poskytnout naše služby v požadovaném rozsahu.

Základ pro zpracování osobních údajů

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě zákona (tedy i bez souhlasu dotyčné osoby) nebo na základě souhlasu dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely výkonu naší činnosti. Základem pro takové zpracování vašich osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnost (službu).

Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vámi uděleného souhlasu.

Zveřejňování údajů třetím stranám

Námi zpracované vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že je to nezbytné pro plnění našeho závazku vůči vám, našim klientům nebo pro poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany vašich osobních údajů.

Osobní údaje dotčené osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Předávání osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za poskytující  adekvátní úroveň ochrany osobních údajů.

Nakládání s osobnými údaji

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje buď manuálně nebo za využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechna nezbytná a potřebná opatření nejen technického nebo také personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobních údajů byla co nejvyšší.

Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo:

  • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkající se dotčené osoby,
  • na opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • podat námitky proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Jakékoliv otázky související s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat na email: helpdesk@websupport.cz nebo přímo na adresu provozovatele.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.

Zodpovědná osoba

Provozovatel tímto poskytuje informace o zodpovědné osobě. Zodpovědnou osobou je společnost Vojčík & Privacy s.r.o., se sídlem: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V, kontaktní údaje - email: privacy@vojcik.eu.truban.support
Slovenský bestseller

Chcete lépe poznat náš příběh?

Zapomenuté přihlašovací údaje